Agentura V, s.r.o. realitní kancelář v Praze 6, specialista na sklady, kanceláře, komerční pozemkyAgentura V, s.r.o. - realitní kancelář v Praze 6

reality@agentura-v.cz                         604 649 997

 

Smlouva o Ústavě pro Evropu

CIG 87/2/04 REV 2   CS

 

Úvod k EU    Obsah ústavy    Preambule    Část  I    Část  II    Část  III    Část  IV    Konsolidované znění

OBSAH ÚSTAVY

Konference zástupců vlád členských států  Brusel, 29. října 2004

PREAMBULE

ČÁST  I

HLAVA I - VYMEZENÍ A CÍLE UNIE

HLAVA II - ZÁKLADNÍ PRÁVA A OBČANSTVÍ UNIE

HLAVA III - PRAVOMOCI UNIE

HLAVA IV - ORGÁNY A INSTITUCE UNIE

KAPITOLA I - INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

KAPITOLA II - OSTATNÍ ORGÁNY A PORADNÍ INSTITUCE UNIE

HLAVA V - VÝKON PRAVOMOCÍ UNIE

KAPITOLA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

KAPITOLA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

HLAVA VI - DEMOKRATICKÝ ŽIVOT UNIE

HLAVA VII - FINANCE UNIE

HLAVA VIII - UNIE A JEJÍ SOUSEDÉ

HLAVA IX - ČLENSTVÍ V UNII

ČÁST II : LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE

PREAMBULE

HLAVA I - DŮSTOJNOST

HLAVA II - SVOBODY

HLAVA III - ROVNOST

HLAVA IV - SOLIDARITA

HLAVA V - OBČANSKÁ PRÁVA

HLAVA VI - SOUDNICTVÍ

HLAVA VII - OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY

ČÁST III : POLITIKY A FUNGOVÁNÍ UNIE

HLAVA I - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

HLAVA II - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ

HLAVA III - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI

KAPITOLA I - VNITŘNÍ TRH

Oddíl 1 - Vytvoření a fungování vnitřního trhu

Oddíl 2 - Volný pohyb osob a služeb

Pododdíl 1 - Pracovníci

Pododdíl 2 - Svoboda usazování

Pododdíl 3 - Volný pohyb služeb

Oddíl 3 - Volný pohyb zboží

Pododdíl 1 - Celní unie

Pododdíl 2 - Celní spolupráce

Pododdíl 3 - Zákaz množstevních omezení

Oddíl 4 - Kapitál a platby

Oddíl 5 - Pravidla hospodářské soutěže

Pododdíl 1 - Pravidla vztahující se na podniky

Pododdíl 2 - Státní podpory

Oddíl 6 - Daňová ustanovení

Oddíl 7 - Společná ustanovení

KAPITOLA II - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA

Oddíl 1 - Hospodářská politika

Oddíl 2 - Měnová politika

Oddíl 3 - Institucionální ustanovení

Oddíl 4 - Ustanovení týkající se členských států, jejichž měnou je euro

Oddíl 5 - Přechodná ustanovení

KAPITOLA III - POLITIKY V DALŠÍCH OBLASTECH

Oddíl 1 - Zaměstnanost

Oddíl 2 - Sociální politika

Oddíl 3 - Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Oddíl 4 - Zemědělství a rybolov

Oddíl 5 - Životní prostředí

Oddíl 6 - Ochrana spotřebitele

Oddíl 7 - Doprava

Oddíl 8 - Transevropské sítě

Oddíl 9 - Výzkum a technologický rozvoj a vesmír

Oddíl 10 - Energetika

KAPITOLA IV - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Oddíl 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví

Oddíl 3 - Soudní spolupráce v občanských věcech

Oddíl 4 - Soudní spolupráce v trestních věcech

Oddíl 5 - Policejní spolupráce

KAPITOLA V - OBLASTI, VE KTERÝCH UNIE MŮŽE VÉST PODPŮRNOU, KOORDINAČNÍ NEBO DOPLŇKOVOU ČINNOST

Oddíl 1 - Veřejné zdraví

Oddíl 2 - Průmysl

Oddíl 3 - Kultura

Oddíl 4 - Cestovní ruch

Oddíl 5 - Všeobecné vzdělávání, mládež, sport a odborné vzdělávání

Oddíl 6 - Civilní ochrana

Oddíl 7 - Správní spolupráce

HLAVA IV - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

HLAVA V - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

KAPITOLA I - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA II - SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Oddíl 1 - Společná ustanovení

Oddíl 2 - Společná bezpečnostní a obranná politika

Oddíl 3 - Finanční ustanovení

KAPITOLA III - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

KAPITOLA IV - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

Oddíl 1 - Rozvojová spolupráce

Oddíl 2 - Hospodářská, finanční a technická spolupráce se třetími zeměmi

Oddíl 3 - Humanitární pomoc

KAPITOLA V - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

KAPITOLA VI - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

KAPITOLA VII - VZTAHY UNIE K MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, KE TŘETÍM ZEMÍM A DELEGACE UNIE

KAPITOLA VIII - PROVÁDĚNÍ DOLOŽKY SOLIDARITY

HLAVA VI - FUNGOVÁNÍ UNIE

KAPITOLA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Oddíl 1 - Orgány

Pododdíl 1 - Evropský parlament

Pododdíl 2 - Evropská rada

Pododdíl 3 - Rada ministrů

Pododdíl 4 - Evropská Komise

Pododdíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie

Pododdíl 6 - Evropská centrální banka

Pododdíl 7 - Účetní dvůr

Oddíl 2 - Poradní instituce Unie

Pododdíl 1 - Výbor regionů

Pododdíl 2 - Hospodářský a sociální výbor

Oddíl 3 - Evropská investiční banka

Oddíl 4 - Ustanovení společná orgánům, institucím a jiným subjektům Unie

KAPITOLA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ

Oddíl 1 - Víceletý finanční rámec

Oddíl 2 - Roční rozpočet Unie

Oddíl 3 - Plnění rozpočtu a absolutorium

Oddíl 4 - Společná ustanovení

Oddíl 5 - Boj proti podvodům

KAPITOLA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

HLAVA VII SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST IV : OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

pokračovat